فروش آثار دوسالانه سفال از 21 آبان آغاز مي شود بازگشت
 

اكسپوي دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران 21 تا 29 آ بان ماه در موزه هنر امام علي (ع) و فرهنگسراي كومش سمنان برگزار مي شود.

به گزارش ستاد خبري دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران، فروش آثار دهمين دوسالانه ملي سفال از روز شنبه 21 آبان ماه در موزه هنر امام علي (ع) و فرهنگسراي كومش سمنان آغاز مي شود.

بهزاد اژدري ؛ دبير دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران درباره برگزاري اكسپو گفت : به منظور حمايت هنرمندان سفال ضرورت دارد كه برنامه ها و اكسپوهايي براي فروش آثار هنرمندان سفال طراحي و برگزار شود و به همين جهت در دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران ، اولين اكسپوي سفال برگزار مي شود.

اژدري ادامه داد: تا كنون كمتر فرصت ها و برنامه هايي براي فروش آثار سفال وجود داشته است در حالي كه آثار سفال كاربرد هاي متعدد و مختلفي دارد و هم در فضاهاي شهري و هم مراكز و نهادهاي مختلف مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و يا از سوي مجموعه داران و موسسات خصوصي خريداري شود.

رييس انجمن هنرمندان سفالگر ايران با تاكيد بر ضرورت برگزاري اكسپو و برنامه هايي براي فروش آثار سفال گفت: انجمن هنرمندان سفالگر ايران برنامه هايي را بر فروش آثار هنرمندان سفالگر برنامه ريزي و اجرا مي كند.

اژدري افزود : اولين اكسپوي سفال ممكن است نقاط ضعفي داشته باشد اما ضرورت دارد كه اين حركت آغاز شود تا به مرور تقويت شود و بر فروش آثار سفال تاثير بگذارد. در اين دوره براي فروش آثار تعامل هايي با نهادها و مراكز و سفارتخانه ها صورت گرفته است .

اكسپوي دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران 21 تا 29 آ بان ماه در موزه هنر امام علي (ع) و فرهنگسراي كومش سمنان برگزار مي شود.

همچنين در آخرين روز برنامه همايش و كارگاههاي آموزشي دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران، دوسالانه مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

كارگاه آموزشي معرفي ماده گل سلولزي توسط دكتر حسين سرپولكي و شعبانعلي قرباني پنجشنبه 19 آبان ساعت 30/9 در موزه هنر امام علي (ع) برگزار مي شود و سخنراني اميد قجريان درباره خانه سراميكي و بحث و گفت و گو درباره نقاط ضعف و قوت و انتخاب آثار با حضور داوران و مسئولان دوسالانه ساعت 14 روز پنجشنبه در موزه هنر امام علي (ع) برگزار مي شود.

دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران كه از 22 مهرماه در موزه هنر امام علي (ع) و فرهنگسراي كومش سمنان آغاز شده است تا 29 آبان ماه ادامه دارد.

ستاد خبري

دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران

تاريخ خبر:  1390/08/22