هیات انتخاب و داوری دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران معرفی شدند. بازگشت
تاريخ خبر:  1395/07/24