آیین گشایش نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران بازگشت
 
آیین گشایش نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

شنبه مورخ 15 آذرماه 1393 ، ساعت 18

مؤسسه فرهنگی هنری صبا

ورودی غربی: خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر

ورودی شرقی: خیابان ولی عصر، نرسیده به خیابان طالقانی

تاريخ خبر:  1393/09/08