كتاب دهمين دوسالانه سفال منتشر شد بازگشت

 

كتاب دهمين دوسالانه سفال منتشر شد

به گزارش روابط عمومي مركز هنرهاي تجسمي، كتاب دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران كه مهرماه سال 1390 در تهران و سمنان برگزار شد، شامل تصاوير و معرفي آثار بخش هاي حجم و چيدمان، سفال هنري كاربردي و نقش برجسته منتشر شده است.

معرفي هيات انتخاب و داوري و شوراي سياستگذاري و پيام هاي مدير كل هنرهاي تجسمي و دبير دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران از مطالب ديگر كتاب دوسالانه است كه به زبان فارسي و انگليسي با شمارگان 1200 نسخه انتشار يافته است.

  دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران از سوي مركز هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن هنرمندان سفالگر، موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان سمنان مهرماه سال 1390 در تهران و سمنان برگزار شد.

 

روابط عمومي مركز هنرهاي تجسمي

تاريخ خبر:  1392/04/01